ფსიქოლოგია და ფსიქიატრია

სოციალური სტატუსი

სოციალური სტატუსი არის იერარქიული სოციალური სისტემის ინდივიდუალური ოკუპაცია, რომელშიც იგი შედის (ჯგუფი, აღიარებული ან ალტერნატიული სოციალური სუბსიდიუმი). ეს არის პიროვნების სოციალური პოზიცია, რომელიც დაკავშირებულია ურთიერთქმედების კანონების განსაზღვრის გზით (უფლებები და მოვალეობები, ურთიერთქმედების თავისებურებები და დაქვემდებარების იერარქია). ინდივიდუალური სტატუსი განისაზღვრება მოცემული სოციალური ჯგუფისთვის სპეციფიკური და მნიშვნელოვანი ნიშნებიდან: ეროვნული, ასაკისა და ეკონომიკური მაჩვენებლები. უფრო მეტად, სოციალური სტატუსი განისაზღვრება გარე ფაქტორებითა და მიღწევებით, როგორიცაა ძალაუფლების ყოფნა, მატერიალური კეთილდღეობა და ხელმისაწვდომი შესაძლებლობები. სოციალური ჯგუფის სტატუსის განსაზღვრისას ბევრად უფრო ხშირად არის ორიენტირებული ინდივიდუალური უნარ-ჩვევები და ცოდნა, მისი შინაგანი პიროვნული თვისებები, ქარიზმა კომუნიკაცია, განათლება.

სოციალური სტატუსის კონცეფცია მხოლოდ ერთი პირის პოზიციას სხვების პოზიციებთან შედარების პროცესშია. ის გვიჩვენებს გარკვეულ ადგილს იერარქიაში, რომელიც ასახავს სოციალური სტრუქტურის ორგანიზაციას. მაღალი სტატუსი საშუალებას იძლევა გავლენა მოახდინოს სოციალურ და ისტორიულ განვითარებაზე, ისარგებლოს პრივილეგიებით, სპეციალური მდებარეობით.

ინდივიდუალური სოციალური სტატუსი გულისხმობს არა მარტო განსაკუთრებულ სარგებელს, არამედ ინდივიდუალურ ვალდებულებებს, რომლებიც დაკავშირებულია გარკვეულ საქმიანობასთან, მოსალოდნელ ქცევასა და საზოგადოების მიერ დადგენილი ნორმების განხორციელებასთან. ნაჩვენები სოციალური პოზიცია მხარს უჭერს მკაცრ სოციალურ მექანიზმებს, რომლებიც არა მხოლოდ ვალდებულებების შესრულებას და უფლებას იძლევიან, არამედ სოციალურ კლასებში ადამიანების გარკვეულ განაწილებას მხარს უჭერენ. საზოგადოების ზოგადი განვითარების დონე დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად შეინიშნება სოციალური სოციალური დისტრიბუცია და ქცევითი მანიფესტაციის შესაბამისობა დადგენილი წესით. უფრო სკრუპულოზურად ყველაფერი შეესაბამება რეცეპტებს, ნაკლებად შედის მანიფესტაჟში მიქსები, უფრო მაღალ ორგანიზებულ საზოგადოებად ითვლება.

ინდივიდუალური სოციალური სტატუსის დადგენისას იგი ითვალისწინებს შემოსავლის დონეს, ქონებას, ცხოვრების წესსა და ცხოვრების წესს, ინტერპერსონალურ ურთიერთობებს, შრომის განაწილების სისტემაში არსებულ მდგომარეობას, პოლიტიკურ იერარქიაში დაკავებულ ადგილს, განათლების დონეს, თანდაყოლილი მაჩვენებლებით (ეროვნება, წარმომავლობა და .d) ამ კრიტერიუმების მიხედვით თითოეულ ადამიანს აქვს ამავე დროს, თითოეული პარამეტრის (ახალგაზრდის ასაკი, რომელიც ასაკთან შედარებით სოციალური სტატუსია) ინჟინერი ასახავს პროფესიის მიმართ არსებულ სტატუსს, მონოპოლისტი გვიჩვენებს სტატუსს მატერიალური ქონების საფუძველზე.

მაგრამ ამ კატეგორიების მთლიანობის შეფასების გარეშე ადამიანური ღირებულებების შიდა სისტემა არ აძლევს ადექვატურ გაგებას, ვინაიდან არსებობს ძირითადი სტატუსი ადამიანის თვითშეგნებასა და ცხოვრების წესის მიხედვით. ანუ ადამიანი, რომელსაც აქვს კეთილშობილური ფონი, რამდენიმე უმაღლესი განათლება და ინტელექტუალური სოციალური წრე შეიძლება გამოიწვიოს მარგინალური ცხოვრების წესი, რომელიც აისახება მის სტატუსს.

კონცეფცია საკმაოდ მჭიდროდ უკავშირდება სოციალური პრესტიჟის კონცეფციას, რომელიც ასახავს იმ პოზიციებს, რომლებიც ითხოვენ და პატივს სცემენ საზოგადოებაში. ეს შეიძლება იყოს პრესტიჟული პროფესია ან საცხოვრებელი ადგილი, ადგილები და განათლება.

რა არის სოციალური მდგომარეობა?

სოციალური სტატუსის კონცეფცია განსაზღვრავს თანამდებობას, და ასახავს მთელი ჯგუფის სტრუქტურის იერარქიას. სტატუსის დამახასიათებელი არ არის მთლიანად დამოკიდებული ინდივიდის ძალისხმევაზე, იგი განისაზღვრება მიმდებარე საზოგადოებით, რომელიც ახდენს ყოველთვის ან ობიექტური ფაქტორების საფუძველზე ზოგიერთი ფუნქციის დამხობას ან ჩამორთმევას. უნდა აღინიშნოს, რომ ოკუპირებულ სოციალურ სტატუსს არ წარმოადგენს სტატიკური კონცეფცია და ცვლილებები გარე გარემოებების შესაბამისად ან თავად პირის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად. ასევე, სტატუს შეიძლება შეწყდეს არსებობა მთლიანად, თუ ადამიანი დატოვებს ამ სოციალურ ჯგუფს ან წყვეტს თავისი საქმიანობის აშენებას იმ წესების საფუძველზე, რომლებიც ხალხის ქცევითი გამოვლინებების მართვაა.

სოციალური სტატუსის გაზრდა შესაძლებელია ადამიანის დამოუკიდებელი ძალისხმევით და მისწრაფებით (დამატებითი განათლების მოპოვება, სოციალური მოძრაობის შექმნა, შეკვეთების რაოდენობის გაზრდა), ასევე სოციალური პროცესების (სამხედრო კონფლიქტები, ძალაუფლების შეცვლა და ჩამორთმევა, მაღალი რანგის სიკვდილის) გამო.

ერთ პირთა სტატუსები იყოფა პირად და სოციალურ საზოგადოებად, რაც გამოწვეულია პირის მიერ სხვადასხვა მასშტაბის სოციალურ ჯგუფებად შესვლისთანავე. პირადი სტატუსი მოიცავს მცირე ჯგუფში პირის მიერ დაკავებულ ადგილს (ოჯახი, ახლო მეგობარი, გუნდი და ა.შ.). აქ პოზიცია რეგულირდება პიროვნული თვისებებით და ძლიერი და პროდუქტიული ინტერპერსონალური ურთიერთობების ჩამოყალიბების უნარს. უკეთესი ადამიანები აღიქვამენ სხვები, უფრო მეტიც, დადებითი ემოციების რიცხვი იგრძნობოდა მის მიმართ, უფრო მაღალ სტატუსს. მცირე ჯგუფში მათი ადგილი მორგება საკმაოდ მარტივია, ის ხასიათდება ხშირი ცვლილებებით, რაც დიდწილად განსაზღვრავს ემოციურ აღქმას და ასახავს ურთიერთობას და მათ პროცესებს.

პირის სოციალური და სოციალური პოზიცია მოიცავს ისეთ ადგილს, რომელიც მოიცავს გარკვეულ კატეგორიებს (სქესის, ერის, რელიგიის, პროფესიის, საცხოვრებელი ადგილისა და ა.შ.) საფუძველზე გამოყოფილი ადამიანების დიდ ჯგუფს. ამ ეტაპზე ინდივიდუალური თვისებების და მახასიათებლების აღქმა არ არის რეგულირებული ხალხისა და მათი გავლენის ქვეშ, არამედ საზოგადოებაში ამ სოციალური კატეგორიის გლობალური პოზიციით. ამ საკითხში მოქნილობის ნაკლებობა და აღქმის მასშტაბი, რომელიც განმარტავს მათი რასის, უფლებების და თავისუფლებების ზეწოლას სექსუალური მახასიათებლებისა და რელიგიური ფასეულობების საფუძველზე.

სოციალური სტატუსი და სოციალური როლი

სტატუსისა და როლის ცნებები არ არის იდენტური, თუმცა ისინი მჭიდრო კავშირშია. სოციალური სტატუსი არის ადგილი, და სოციალური როლი არის პიროვნებისგან მოლოდინი, ამ სტატუსის საფუძველზე. სოციალური როლი არსებობს ორი ძირითადი მიმართულება. ეს არის სტანდარტული, ჩვეულებრივი და სოციალურად მოსალოდნელი მოსალოდნელი მოლოდინები და როგორ აცნობიერებს ადამიანი, შესაბამისად, ამგვარად. როგორ ხდება სტერეოტიპული სოციალური როლის მოდელი შესრულებული ან დაირღვა ქცევით დონეზე.

სტატუსი ხასიათდება მიღწევებით და სხვა ინდიკატორები გამოიყენება სოციალურ როლს. ეს მოიცავს იმ ემოციურობის დონეს, რომელიც მიიღება (მაგალითად დაბადებიდან, მაგალითად, გენდერით ან შეძენილი, მაგალითად, დედის სტატუსი), მანიფესტაციის მასშტაბი (ზოგიერთი სოციალური როლი აქვს მანიფესტაციის დროებითი ან გეოგრაფიული არეალი, სხვები კი მუდმივი არიან) . გარდა ამისა, როლები შეიძლება შეიქმნას ან თვითნებური, რაც შეუძლებელია, თუ არსებობს სტატუსი, და როლის შეცვლა ხდება დღეში რამდენჯერმე, სტატუსის შეცვლა მოითხოვს უფრო მეტ დროს. სოციალური როლების რაოდენობა შეესაბამება სოციალური სტატუსის რაოდენობას. ბავშვის დედის სტატუსის გამო როლს მოითხოვს გარკვეული პასუხისმგებლობა. ბევრი თვალსაზრისით, ეს იწვევს სერიოზულ შიდა კონფლიქტებს და წინააღმდეგობებს, როდესაც ადამიანი სხვადასხვა როლის მოლოდინს ასრულებს. პროფესიული და ოჯახის როლები ხშირად დაიყონ, აიძულებენ ადამიანს აირჩიონ მხოლოდ ერთი რამ, რადგან შეუძლებელია ერთდროულად დაესწრონ მნიშვნელოვან შეხვედრას და ბავშვთა თანატოლებს.

განხორციელებული ქმედებების მოსალოდნელი თანმიმდევრობის ჩათვლით, სოციალური როლი დიდწილად აძლევს ადამიანს საკუთარი მიღწევების მძევლად. ასე რომ, ექიმები მუდმივად უნდა იყვნენ მზად, რათა დაეხმარონ, გაასამართლონ თაღლითობიდან ან ქურდობადან, ხოლო მთავრიდან ისინი პასუხისმგებლობას მიიღებენ და მიიღებენ უტყუარ გადაწყვეტილებებს. სხვა საზოგადოებაში ეს შეიძლება სრულიად განსხვავებული იყოს, რადგან არსებობს განსხვავებული დამოკიდებულება სხვადასხვა სოციალური სტატუსისა და როლებისთვის. ზოგიერთ ქვეყანაში მშობლები იღებენ სკოლის მოსწავლეებს, დაამთავრებენ დამამთავრებელ კლასებში, ხოლო შვიდი წლის ბავშვი კი ორი საათის განმავლობაში გადადის რამდენიმე გადარიცხვით.

სავარაუდოდ სოციალური როლების შეუსრულებლობა ჩვეულებრივ იწვევს სასჯელს. ეს შეიძლება იყოს საზოგადოებაში საზოგადოების სოციალური აღქმა და ასეთი პირის პირად წვდომის უფლება, ან ეს შეიძლება იყოს სამართლებრივი სასჯელი (მშობლის უფლებების შელახვა, თუ დედა არ ასრულებს მშობლის ფუნქციებს, გათავისუფლებას ან პატიმრობას). ადამიანის ქცევასა და მის როლს შორის განსხვავება საზოგადოებაში ბევრ აღშფოთებას იწვევს საფრთხეს უქმნის პროგნოზირებადობის, წესრიგისა და უსაფრთხოების მთელ სისტემას. ეს რეგულირდება მორალის ზოგადად აღიარებულ სტანდარტებზე, რაც ბევრ რამეში შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს ინდივიდუალური შინაგანი შეშფოთებას. მღვდლის მოსმენა რთულ როკ გამოიწვევს დაბნეულობა და სათამაშო როკ ჯგუფს შეიძლება წარმოეშვას საჯარო შეურაცხყოფა. ამავე დროს, მისი საქციელი არ ეწინააღმდეგება სასულიერო პირის როლს, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ქცევა არ შეესაბამება აზრს და უმრავლესობის მოლოდინს ითვალისწინებს მოცემული სოციალური როლიდან გადახვევა.

გარდა ამისა, ბევრი სოციალური სტატუსი მოითხოვს რამდენიმე სოციალური როლის შესრულებას. მეუღლის სტატუსში შედის ექთანი, ექიმი, დამლაგებელი, საყვარელი და ა.შ. დირექტორის სოციალური სტატუსი შეიძლება შეიცავდეს თანამშრომლების ყველა პროფესიის როლის შესრულებას.

ამგვარი ჩარჩოს არსებობა და მკაცრი მოთხოვნა სოციალურ როლს შეესაბამება ადამიანთა სიცოცხლესა და ქცევას უფრო პროგნოზირებად, რაც პირდაპირ გავლენას ახდენს საერთო სოციალური უსაფრთხოების დონეზე და თითოეულ ინდივიდში შფოთვის შიდა გაგებით. ამ სისტემის როლი მოლოდინები, როგორც საზოგადოების კონტროლი, იწყება და ადრეული ასაკის ბავშვობიდან იწყება. ეს პროცესი ეწოდება სოციალიზაციას, როდესაც მოზარდების თამაში და ახსნა-განმარტებები, ყურება ფილმები და კითხვის ზღაპრები, მათ გარშემო მყოფთა ყურება, ბავშვი შთანთქავს და ახსენებს ქცევის წესებს საზოგადოებაში. განსხვავება ბავშვთა საბავშვო თამაშებს შორის აშენებულია - გოგონები ბავშვის თოჯინები და ბიჭები ააშენებენ ციხეებს, რომლებიც ემზადებიან როლების შემდგომი ზრდასრულებისთვის. ანალოგიურად, მშობლები ასწავლიან ბავშვებს - გოგონები საყოფაცხოვრებო დახმარებას უკავშირებენ, ბიჭები კი საყოფაცხოვრებო რემონტით არიან დაკავებულნი. პრინციპი აღზრდის მნიშვნელოვნად განსხვავდება სოფლის აღზრდისაგან და სრულიად განსხვავებული ქცევითი უნარ-ჩვევებიდან გამომდინარეობს.

როლების მკაცრი შესრულება და გარკვეული სტერეოტიპული მოლოდინის არსებობა საშუალებას იძლევა კომუნიკაციის პროცესი გაიზარდოს ნდობის ხარისხი. ექიმის კაბინეტში წასვლა, თითოეული ადამიანი უსმენს მის რჩევას და იყენებს დახმარებას. თუ სოციალურ სტატუსს არ განსაზღვრავს სოციალური როლი, თავდაპირველად აუცილებელი იქნებოდა დიპლომების ხელმისაწვდომობის შემოწმება, მათი ნამდვილობა, ექიმების მიერ მიღებული პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გასაზრდელად და შემდგომში მისი საქმიანობის შიდა მოტივებთან გამკლავება.

სოციალური სტატუსის სახეები

თითოეულ ადამიანს აქვს რამდენიმე სოციალური სტატუსი, შეუძლებელია სოციალური სტატუსის მქონე აბსოლუტურად ნებისმიერი სტატუსის ჩამორთმევა. კიდევ ერთი სტატუსის ჩამორთმევის პირობებშიც კი, მაშინვე ჩანაცვლდება კიდევ ერთი (ბუღალტერი გახდა უმუშევარი სამსახურიდან გასვლის შემდეგ, ქმარი ცოლს ქვრივის შემდეგ ქვრივს გახდება, სტუდენტი კი სწავლის დასრულების შემდეგ ხდება).

სტატუსის სურათი თან ახლავს ყველა სახის სოციალურ სტატუსს და ასახავს ამ კატეგორიის ადამიანთა იდეებისა და მოლოდინების კომბინაციას. ეს არის სოციალური მოთხოვნები, რომლითაც ადამიანი უნდა შეასრულოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას შეუძლია დაკარგოს თავისი სტატუსი, რომელიც მოითხოვს ამ ნორმებთან შესაბამისობას. მაგალითად, მღვდელმა არ უნდა დაიძინოს სასმელი ღარიბი, პედაგოგები არ უნდა მიიღონ დამატებითი თანხა პროსტიტუციით და ექიმმა ვერ დაივიწყოს მოწოდება.

არსებობს პირველადი სოციალური სტატუსი, რომელიც განსაზღვრავს პირის შემდგომ განვითარებას, მის თვალსაზრისს და მსოფლიო აღქმა, დიდწილად განსაზღვრავს ქცევას და არ არის გამოსწორებული. ამ პირველი თანდაყოლილი სტატუსის მიხედვით, გამოჩნდება იერარქიული დონის შესაძლებლობების პირველი განსხვავებები. ბიოლოგიურად განსაზღვრული მახასიათებლები (ეროვნება, გენდერი) უკავშირდება თანდაყოლილი ან მოცემულ სტატუსს. ეს სტატუსები უკვე დიდი ხანია განიხილება უცვლელი და არაეფექტიანი, მაგრამ მედიცინის განვითარებით შესაძლებელი გახდა სქესის შეცვლა შიდა შეგრძნებების შესაბამისად. გარდა ამისა, სხვა ქვეყანაში დაბადებულ ბავშვებს, მათი გარე ქცევითი და დამახასიათებელი ნიშან-თვისებებში ასახავს ერის ტიპურ მახასიათებლებს, სადაც ისინი იზრდებიან. იგივე შეინიშნება ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ბავშვებში, რომლებიც, ბავშვთა ასაკის მაღალი ადაპტაციის გამო, რეზიდენციის კულტურას აღიქვამენ. ასევე, თანდაყოლილი სტატუსები გამოხატავს თანაგრძნობას და ავტომატურად ანიჭებს პიროვნებას სოციალური როლით (შვილი, ბავშვი, საყრდენი).

თანდაყოლილი სტატუსის საფუძველზე, აშენებულია საკანონმდებლო სისტემის გარკვეული ნაწილი - სამხედრო სამსახურის ვალდებულება, არჩევნებში მონაწილეობის ნებართვა, სისხლის სასჯელის სიმძიმე და სხვა.

მნიშვნელოვანი მოვლენების შედეგად შეძენილია შეძენილი სტატუსი. ასე რომ, მთავრები მეფეები გახდებიან, ქორწინების შემდეგ ცოლები ქმნიან ცოლებს. ეს არის შეძენილი სტატუსები, რომლებიც ასახავს ნებებო-ოჯახურ ურთიერთობებს (დედა-კანონი, მამის შვილი, ქმარი და ა.შ.).

მიღწეული მდგომარეობა არის ერთგვარი შეძენილი, მაგრამ ასახავს პიროვნების შეგნებულ სურვილს და თანდათანობითი ძალისხმევას (ხშირად გაზრდის) საკუთარ სოციალურ სტატუსს. ყველაზე ხშირად, ამ ტიპის აღწერს პროფესიულ კატეგორიებს, რისთვისაც აუცილებელია ძალისხმევა - დამატებითი სერტიფიცირების მოპოვება, წარმატებული კამპანიის ჩატარება, პიროვნული თვისებების დაცვა და კომპეტენცია. სოციალური სტატუსის ამაღლება, ისევე როგორც ამცირებს მას, მოითხოვს დროულად რეაგირებას და ქცევის ცვლილებას სიტუაციის შესაბამისად. თუ ეს არ მოხდება, მაშინ საუბრობენ მოჯანსაღებად და ადეკვატური თვითშეგნების დაკარგვაზე.

მიღწეული სოციალური მდგომარეობა დამოკიდებულია დიდწილად თანდაყოლილი, რადგან განათლება, გაცნობა ფართო სპექტრის, მსოფლიოს მოგზაურობისა და ცოდნის შესაძლებლობა შესაძლებლობას აძლევს პიროვნებას, რომ მიიღოთ მაღალ მიღწეული სტატუსი. თუმცა, არსებობს ერთი საინტერესო ნიმუში - მიღწეული მაღალი სტატუსი ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თანდაყოლილი. ეს არის პრიორიტეტული მიღწევების მიღწევა საზოგადოების მიღწევებით და არ არის გათვალისწინებული, რაც არ უნდა იყოს მისი საწყისი პოზიციები.

დადგენილი სტატუსი მიღებულია მიუხედავად იმისა, რომ სურვილი და ძალისხმევა. ამდენად, ასაკის არის დადგენილი ძეგლი სტატუსი და სიტუაცია ოჯახში (მაგალითად, მეორე ცოლი) არის დადგენილი შეძენილი სტატუსი.

ასევე შედის სოციალური შეხედულებების ან სტატუსის შეუსაბამობები, რომლებიც არასასურველი პირობების (პოლიტიკური შეფერხების, ომების, სამუშაოს დაკარგვის ან ჯანმრთელობის დაკარგვის) შედეგად მოხდა. ასეთ შემთხვევებში, რამდენიმე ქარხნის მფლობელს შეუძლია ერთოთახიანი ბინა აყვავდეს საშინელ მდგომარეობაში, ხოლო კიბერნეტიკის პროფესორი შეიძლება მუშაობდეს დამლაგებლად.

ასეთი რამ არის მთავარი სოციალური სტატუსი. როგორც წესი, მთავარი პირი ატარებს მის პროფესიულ სტატუსს, რომელიც გავლენას ახდენს გარემოს შერჩევაში, მისთვის ფინანსურ შესაძლებლობებზე. ქალთა ტრადიციული კულტურული კომპონენტის მქონე პატრიარქალური ქვეყნებისთვის, მისი მთავარი სტატუსი გენდერია. უმნიშვნელოვანესი სოციალური სტატუსის განსაზღვრისას აუცილებელია ყურადღება გაამახვილოს მიმდებარე რეალობაზე და კულტურის მახასიათებლებზე, სადაც ადამიანი მდებარეობს.

ასევე არსებობს საშუალო სტატუსი, რომელთაგან თითოეული შეიძლება დღეში რამდენჯერმე შეცვალოს ან სეზონზე. მათთან იდენტიფიცირება უმნიშვნელოა და მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში ჩნდება. ეს შეიძლება იყოს სამგზავრო ავტობუსის სტატუსი ან აუდიტორია კონცერტზე, ფეხით მოსიარულე ან მყიდველისთვის.

სოციალური სტატუსის მაგალითები

ნებისმიერი სახის სოციალური მდგომარეობა კარგად ჩანს მაგალითებით. მაგალითად, სოციალური ურთიერთქმედების ყველა ადამიანს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი მდგომარეობაა პიროვნება. ეს ასე განზოგადებული და ბუნდოვანია, წარმოადგინოს პრიორი, რომ ის არ არის გათვალისწინებული, როდესაც განიხილება. თანდაყოლილი სტატუსის შემდგომი მაგალითები შეიძლება იყოს ეროვნება, ასევე მოქალაქეობა და ურთიერთქმედება ამ ორ სტატუსზე შეიძლება მათი კომბინაციით მესამე (მაგალითად, ებრაელები სამხედრო გერმანიაში ითვლებოდა მეორე კლასებად). გენდერი განსაზღვრავს იმ სტატუსს, რომელიც გარკვეულ სოციალურ სტატუსებსა და როლებს უკავშირდება (ქალიშვილი ან შვილი, და, შვილიშვილი, ობოლი).

Приобретенные статусы несколько похожи с врожденными, только на их наличие человек может повлиять самостоятельным осознанным выбором. Именно так расширяются родственные роли - незнакомые люди становятся мужем и женой, создавая новую семью, а их родственники приобретают новые социальные статусы относительно друг друга (свекровь, золовка, свояченица, кум и прочее).

განსხვავებულად და პრაქტიკულად არ არის შესწორებული შეხედულებისამებრ, ეპიზოდური სტატუსები შეავსებს ჩვენს ცხოვრებას და ილუსტრირებულია გაფიცვების მონაწილეებს, კინოთეატრში ან კაფეში სტუმრებს, ტაქსის ან მატარებლის მგზავრს, მყიდველს ან აქციაში მონაწილეობას. ეს სტატუსი შეიძლება პერიოდულად განმეორდეს იმავე პირის ცხოვრებაში და ასევე განსაკუთრებული გავლენის გარეშე ცხოვრების საერთო სურათზე, ისინი შეცვლის საპირისპიროდ.

სტატუსები მიღწეულია, როგორც წესი, უკავშირდება პროფესიულ და სტატუს დებულებებს და ხშირად აქვთ საკუთარი ინდივიდუალური ღირსშესანიშნაობა. ეს შეიძლება იყოს პროფესია (ექიმი, პოლიციელი, იურისტი, ბიოლოგი), თანამდებობა (პრეზიდენტი, ასოცირებული პროფესორი, ლიდერი), ცხოვრების წესი (განშტოება, ვაგონდი). მიღწეული სოციალური სტატუსი მოიცავს ისეთ კატეგორიებს, როგორიცაა ქურდები, მკვლელები, ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ გარკვეული საცხოვრებელი ადგილის გარეშე. ეს არის მონეტის მეორე მხარე, რომელიც ასახავს არასწორ ძალისხმევას ან განვითარების ვალდებულების არარსებობას.

მიღწეული სტატუსები თითქმის ყოველთვის გარე საიდენტიფიკაციო ნიშნებია - ექიმები, სამხედროები, შინაგან საქმეთა დეპარტამენტის თანამშრომლები, მეხანძრეები აცვიათ ფორმაში, სპორტსმენებს აქვთ მედლები და თასები, პატიმრებს კი აქვთ საკუთარი გარე იერარქიული საიდენტიფიკაციო სისტემა ტატუების სახით.

სოციალური სტატუსის ნებისმიერი გამოვლინება ყოველთვის ვერ პასუხობს საზოგადოების მოლოდინს, შეუძლებელია როგორც ქცევითი ხაზისა და გარე კორესპონდენციის გაუძლო და არც რომელიმე სხვა სტატუსის განადგურების გარეშე.

როგორ გაუმჯობესდეს სოციალური მდგომარეობა

სოციალური სტატუსი არ არის მუდმივი და ბუნებრივი, თითოეული ადამიანის სურვილია გაზარდოს იგი. უფრო პრესტიჟული პროფესიები, საცხოვრებელი ადგილები, უმაღლესი ხელფასი, ზოგიერთ ქვეყანაში კი სასურველი გენდერია. ზოგიერთი კატეგორიის ადამიანები გავლენას ვერ ახდენენ. ასე რომ, მაშინაც კი, თუ თქვენ გაქვთ სქესის შეცვლის ოპერაცია, შეუძლებელია ბიოლოგიური მშობლებისა და ეროვნების პრიორიტეტების შეცვლა. მაგრამ ამ ქვეყნებში ყველაზე მეტი რამ ექვემდებარება შეცვლას და შეგიძლიათ გააუმჯობესოთ თქვენი სოციალური სტატუსი.

სოციალური სტატუსის გაუმჯობესება ხელს უწყობს პიროვნების მოტივაციურ ნაწილს და ამბიციების არსებობას. გარეშე ცხოვრების სურვილი გაუმჯობესება და აირჩიოს საუკეთესო, პროგრესი შეუძლებელია. ეს ეხება ყველაფერს - სამუშაოს არჩევისგან, სამშენებლო ურთიერთობებით. ისინი, ვისაც სწამთ, რომ მათ აქვთ არასაკმარისი გამოცდილება ან ცოდნა, ეძებენ სამუშაოს დაბალი ანაზღაურებისა და ცუდი სამუშაო პირობებით და მთელი ცხოვრების ხარჯვა ამ გზით. ამ ეტაპზე შეჩერებული ღირსება და პრესტიჟული კომპანიების ვაკანსიების განხილვა დაწყებული მაღალი ხელფასით. შეგიძლიათ გააგზავნოთ თქვენი რეზიუმე, მაგრამ დამსაქმებლის მოთხოვნების ოპტიმალური შესწავლა - ეს იქნება თქვენი სტრატეგია მათი სოციალური სტატუსის გასაუმჯობესებლად. საჭირო პროგრამების შესწავლა, უცხო ენების ცოდნის დონის ამაღლება და დროთა განმავლობაში თქვენი რეზიუმე საუკეთესო იქნება მათ შორის, ვინც ღირსეულად და საინტერესო საქმეს სთხოვს.

შეხედეთ, როგორ ცხოვრობენ ის, ვისაც ცხოვრობს ცოცხალი ცხოვრება. ყურადღებით შეაფასეთ, თუ როგორ ატარებენ მათ დროს, რომელთანაც მათ ეცნობიან, რამდენ დროს ატარებენ თვითმმართველობის განვითარებას და რა სფეროებში. შესაძლოა, შეამჩნევთ, რომ პარასკევს ღამეები ამ ადამიანებს არ ატარებენ ბარები, მაგრამ საბუღალტრო პროგრამების შესწავლაზე და სანაცვლოდ შოუების სანაცვლოდ, გასართობ ცენტრში საქმიანი პარტნიორების გასატარებლად.

ყოველ ჯერზე, თქვენ უნდა დააყენოთ თქვენი დონე: თუ ახლა ვერ შეძლებთ ლანჩს, მაშინ თქვენ უნდა იპოვოთ საშუალება ჭამა სწრაფი კვების, როდესაც ეს ხდება ნორმა, დროა დაიწყოს სასადილოებში ან უბრალო კაფეებში, მაშინ საჭიროა რესტორნების დონეზე და ინდივიდუალური მენიუ მზარეული. დაახლოებით ასეთ ასვლაზე მთელი ცხოვრება უნდა აშენდეს. არ შეინახოთ, მაგრამ ეძებე გზების განვითარება.

ყოველთვის არის უკეთესი პოზიციები ან შესაძლებლობები თქვენი ბიზნესის გასახსნელად. მათი არჩევანი, სადაც ენერგეტიკის ინვესტირება, მნიშვნელოვანია, ყურადღება გაამახვილოს გარემოს მოთხოვნებზე. თუ გსურთ თქვენი რესტორნის გახსნა, მაშინ საუკეთესო საშუალებაა სამზარეულოს კურსების შევსება და თუ გინდა პოზიცია საერთაშორისო კომპანიაში, მაშინ უნდა შეისწავლოს მინიმუმ ორი უცხო ენა.

საჭიროა სპეციალური პრაქტიკული უნარებისა და ცოდნის გარდა, საჭიროა სპეციალური ცოდნა და ჩვევები, რომლებიც შეესაბამება ამ სოციალურ სტილს. აღმასრულებელი თანამდებობის დასაკავებლად, თქვენ უნდა გაეცნოთ ბიზნესის ეტიკეტს და მენეჯმენტის ფსიქოლოგიას. პოზიციის, საქმიანობის სფეროს ან შესრულებული სამუშაოს შესრულების ნებისმიერი ცვლილება სჭირდება სტილის შეცვლას. და ორივე ქცევა სტილი და ტანსაცმლის სტილი. თუ სარეკლამო სააგენტოში შემოქმედებით დიზაინერს იყენებდით, თვალებში გაჩენილი სუნტერი თქვენს თვალებში მოდიხარ და მოქმედებოდი ამ სფეროში საქმიანობის მოდელზე ჟურნალ დიზაინერზე, მაშინ თქვენ უნდა შეცვალოთ თქვენი გამოჩენა საერთო მიმართულებით. და თუ დაქირავებული გაქვთ პოლიტიკური პროგრამის დიზაინი, თქვენ უნდა შეცვალოთ კომუნიკაციის სტილი და მოხსენით დაგვიანებული ჩანაცვლებითი და უფასო გრაფიკით ცხოვრება.

სოციალური სტატუსის გაუმჯობესება ყოველთვის დაკავშირებულია ცვალებად პირობებთან სწრაფი და ადექვატური ადაპტირებით, რაც უფრო ადრე ხდება, რაც უფრო მეტ შანსს მიიღებს, ვიდრე მიღწეულ ნაბიჯზე, ვიდრე სლაიდების უკან. ამისათვის საჭიროა მომავალში ცოტა იცხოვროთ და ახლა გაზრდილი ეტაპი შეესაბამება. საღამოს საელჩოში მიღება აუცილებელია ტუქსოდეში ჩასვლასთან, და არ უნდა ვეძებოთ გამვლელებთან ერთად.

უფრო მეტი თქვენი გარე გამოვლინებები შეესაბამება სასურველ სტატუსს, მით უფრო შანსს, რომ მიიღებთ მას. ენების და ბიზნეს ეტიკეტების სრულყოფილად სრულყოფილად ფლობა, დამსაქმებელი იღებს დამსწრეთაგან მოსაწვევებს სპონსორებთან და მისი მოადგილე ხდება. და კიდევ ერთი თანამშრომელი, უფრო მოწინავე, როგორც სპეციალისტი, მაგრამ მისი მთელი გამოჩენა დემონსტრირება შუამდგომლობა შუა კლასში შემსრულებლები არ იქნება მიწვეული ასეთი მოვლენები.

ეს, სხვათა შორის, ვრცელდება პირად ურთიერთობებზე. თუ ღირსეულად გრძნობთ, სწორ ადგილას ხარ, მაშინ თანამემამულე თქვენთან გამართავს მეგობრულად და გაუზიარებთ თქვენს გემოვნებას. თუ ბარში დავბრუნდები და პირველ კომერსთან მიდიხარ, ნუ გაგიკვირდებათ, რომ ეს არ არის თავადი.

ნახეთ თქვენი ჯანმრთელობა და არა მარტო მკურნალობა, არამედ შემოწმების, რუტინული ინსპექციის, პრევენციული ზომების, სანატორიუმების და სპორტული თამაშების ჩატარება. მაღალ შედეგების მისაღწევად ერთ-ერთი ჯანმრთელობა ზრუნავს. ეს ხელს უწყობს ტვინის აქტივობას, გამძლეობას, ნერვული სისტემის სტაბილიზაციას. რაც შეეხება ნერვებს - თქვენ უნდა სცადოთ, რადგან შენ უფრო აურზაური და ქაოსი საკუთარი ექსკლუზიურობის შესახებ და სურვილი უფრო მაღალია, ქვედა შედეგი. ნელ-ნელა და მშვიდი გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას იძლევა.